Xbox सुपर PlayStation ई निन्टेंडो बेला प्रिसवेज़िओन देइ गियोची

Il dibattito sulla preservazione dei videogiochi si è fatto più acceso in tempi हालिया। सोनी हा एनानेटो ला chiusura degli store online di PS3, PS Vita e PSP, मेंटर निनटेंडो हा अप्पेना “यूसीसो” मारियो, सियो हा rimosso सुपर मारियो 3 डी ऑल-स्टार्स डेलो स्टोर ई ने हा सेसातो ला रैंगिटा डेल कापी फिशि।

डेस्टा सेम्पर पिओ प्रीकोपुपजियोन ला ओस्टिबिलिटा ची ग्लि एक्टिस्टी डिजली ओनानो और एंड पेरडुती प्रति सेम्पर ओ सबरे उना क्लेचे सीमाज़िऑन, क्वालोरा एल’ज़ियेंदा ज़िम्मेदार डेला वेनिगिट्टा डेला डेसीडेसी डी सेसरे आई प्रोफ़ाइ सर्व्ज़ी ओ ला पिएटफ़ॉर्मा ऑनलाइन

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *